ATTENTION! Adásunkat megszakítjuk, fontos hírt közlünk a világgal! Új Ambassador csemete érkezett: 2016. január 03-án, 11 óra körüli időpontban Zagorácz Martin Márk a teljes 4.170 gramm súlyával, 52 cm-es hosszával, borzas hajával megérkezett világunkba, köszönti az Ambassador Club Pécs mai Tisztújító Közgyűlését, és jelzi, hogy alkalomadtán a Club tagjává kíván ő is válni, mint most az Apuka, Zagorácz Már barátunk.

A bejelentés egy üveg pezsgőt jelentett a boldog apukának, Márk barátunknak, akinek, ha nincs a két füle, akkor a mosolya körbeszaladta volna a fejét, olyan lelkesen ecsetelte második gyermekük születését.

A fontos hírt nem-kevésbé fontos eseményről történő beszámoló követi:

  1. Ambassador Club Pécs Elnökség beszámolója a 2016. évben végzett tevékenységről
    • Az Elnökség beszámolója: Seres László Alelnök
    • A Kincstárnok pénzügyi beszámolója: Farkas Győző Kincstárnok
  2. Alapszabály módosítás
  3. Tisztújítás
  4. Programalkotás
  5. Egyebek

A megbetegedett dr. Lustyik György elnök úr helyett Seres László alelnök úr frappáns vezérletével a Közgyűlés ezeket – a közel egy hónapja kiküldött – napirendi pontokat abszolválta.
Elnök úron kívül még Katics József barátunk volt igazoltan távol, és Héder Sándor pártoló tag barátunkat is köszönthettük a jelenlévők között; vagyis a taggyűlés a 13 fővel határozatképes volt, és 1 pártoló tag tanácskozási joggal vett részt a munkában.

A megküldött napirendi pontokat a jelenlévők nem kívánták módosítani, így az első, egyhangú szavazás a napirendi pontokat elfogadta, Farkas Győző személyében megválasztotta a jegyzőkönyv vezetőjét, dr. Kállai Sándor és Szentiványi László urakat megválasztotta a jegyzőkönyv hitelesítőinek, majd megkezdte a napirendben foglaltak megtárgyalását.

Seres László alelnök úr ismertette a tagsággal a 2016-os évben végzett tevékenységeket. A 2016-os év programokban gazdagnak mutatkozott, mondhatni „nem volt megállás”, és néhány tervezett program elmaradt, vagy módosult ugyan, de tartalmas volt az év. Az elnökség külön megköszönte minden programért felelős szervezőnek az aktív munkáját.

Keresnyei János hozzászólásában emlékezte a tagságot arra, hogy szinte nyögvenyelősen indult az év, már ami az elnökválasztást illette, de mégis ragyogóan sikerült, amiben nagy szerepe van az alelnök úr és az elnökség összefogásának, helytállásának. Az elnökség munkáját kiválóra értékelte.

dr. Kondor Tamás elmondta, hogy a könyvgyűjtési akció keretében, amelyet az Ambassador Club Pécs tagjai a könyveken kívül különféle eszközök biztosításával, munkával, könyvgyűjtéssel támogatott, sikereket értünk el, és tolmácsolta a drávaszögi magyarok köszönő szavait.

Az elnökségi beszámoló részeként Farkas Győző kincstárnok úr ismertette a 2016. év pénzügyi adatait; az Ambassador Club Pécs továbbra is kiegyensúlyozott, átlátható gazdálkodást folytatott az elmúlt évben. Kötelezettségei és követelései egyensúlyban vannak, megtakarításai csekély mértékben (köszönhetőn az alacsony betéti kamatoknak) növekedtek.

Egy pártoló tagunk kivételével minden tag teljesítette a tagdíj-fizetési kötelezettségét.

Az alapszabály által előírt kötelezettségének eleget téve a Kincstárnok javasolta, hogy a tagdíjakat a Közgyűlés az előző évvel azonos mértékben állapítsa meg, továbbá kérte, hogy adminisztratív okokból a 2018-as évtől kezdődően az év második hónapjában tartsuk.

dr. Kállai Sándor úr kérdésére a Kincstárnok válaszolt, amelyben a tagdíjak összegét egyértelműsítették

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a 2016. évi beszámolót, és határozott arról (egyhangúlag), hogy a tagoknak 2017-ben évente 15ezer Ft, a pártoló tagoknak 12ezer Ft a tagdíjuk az IAC 8ezer, és a NAC Magyarország 5ezer Ft-os éves tagdíja mellett, és utasította az Elnökséget, hogy a beszámolót, a NAC Magyarország eredményeivel korrigálva, 2017. május 31-ig helyezze letétbe, tegye közzé. Továbbá egyhangú szavazással elhatározta a Közgyűlés, hogy 2018-tól a Beszámoló és Tisztújító Közgyűlések időpontja az év második hónapjának első szerdáján lesz.

Seres László alelnök úr a 2. napirendi pont, az Alapszabály módosítása ügyében felkérte dr. Kiss Attila urat, hogy vegye át a levezető elnöki tisztet. dr. Kiss Attila barátunk, aki a civil életben ügyvéd, ismertette a tagsággal az Alapszabály fontosságát, és az Ambassador Club Pécs azon kötelezettségét, hogy a törvényi előírások alapján az új Ptk. hatálya alá kell helyezni nem csak a gazdasági társaságok, hanem a civil szervezetek működését.

Farkas Győző úr felelevenítette az alapszabály-módosítások eddigi „kálváriáit”, és felhívta a figyelmet az egyes módosítások fontosságára, az alapszabály átfogó tartalmára.

A közgyűlés az Alapszabály módosítást egyhangúlag elfogadta, és felkérte az Elnökséget, hogy dr. Kiss Attila úr közreműködésével a szükséges jogi lépéseket tegyék meg.

Seres László úr ünnepélyesen bejelentette, hogy az elnökség mandátuma lejárt, megköszönte a tagságnak a munkát, az együttműködést, majd átadta a szót a korábban megválasztott Jelölő Bizottságnak (dr. Kállai Sándor, Kovács Tibor, Szentiványi László), hogy ismertessék a tagok körében folytatott beszélgetések eredményét, az új vezetőség összetételére vonatkozóan.

dr. Kállai Sándor úr, mint a Jelölő Bizottság elnöke, ismertette, hogy a bizottság tagjai minden taggal beszéltek, kikérték véleményüket, amelynek az eredménye az, hogy a tagság a régi elnökséget javasolja új elnökségnek.

A jelöltek: dr. Lustyik György elnök, Seres László alelnök, dr. Sárszegi Zsolt titkár és Farkas Győző kincstárnok (dr. Lustyik György Seres László barátunkkal üzent) megköszönték és elfogadták a jelölést, így a hagyományainknak megfelelően, a Jelölő Bizottság átalakult Szavazatszedő Bizottsággá, amely megállapította, hogy új jelölt nem került a jelölőlapokra, továbbá ismertette a szavazás alapszabály előírásai szerinti menetét, és megkezdődött az írásbeli, titkos szavazás.

A szavazás az első fordulót követően eredményes volt, a szavazás számszerű eredményét dr. Kállai Sándor úr, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette.

A szavazásra 15 fő jogosult, akikből jelen van és szavazott 13 fő. A szavazás érvényes és eredményes, a kapott szavazatok az alábbiak szerint alakultak:

Elnök Alelnök Titkár Kincstárnok
Farkas Győző 13
Kasó Tamás 1
dr. Lustyik György 11 1
dr. Sárszegi Zsolt 13
Seres László 2 11
összes szavazat 13 13 13 13

A szavazatszámláló bizottság elnöke megállapította, hogy azAmbassador Club Pécs elnöke dr. Lustyik György, alelnöke Seres László, titkára dr. Sárszegi Zsolt, és kincstárnoka Farkas Győző a tagság alapszabály szerinti akaratából, a mai naptól kezdődően.

Seres László megköszönte a bizalmat, és közölte az elnökség tagjai nevében és megbízásukból, hogy a megbízás elfogadásra került, és igyekszik az elnökség a tudásának legjavát nyújtva szolgálni a tagságot.

Az utolsó két napirendi pont tulajdonképpen eggyé vált a következőkben; a tagság aktívan és jókedvűen (a vacsorázás mellett) megbeszélte a 2017. évi programokat, amelyekből annyi lett hirtelen, hogy Seres Laci barátunk egy részét már majdhogynem az abroszra írta.

A programtervezet hamar összeállt, amelyen az elnökség még dolgozik egy kicsit (időpontot, előadót, előadás címet, stb. egyeztet, rendez), majd a tagságnak a levelezési rendszeren keresztül is, és az internetes felületen keresztül is, kiküldésre kerül.

Seres László régi-új alelnök úr az elnök nevében a pezsgőt megrendelte, a tagok elfogyasztották, és a hazatérés előtt még sokáig, sok mindenről beszélgettek.

Szolgálati közlemény: A fotózáshoz kettő fényképezőgépet vittünk; az egyiknek az akkumulátora lemerült, a másiknak a memóriakártyája tellett be. Ami pár kép elkészült, azt mind közzétesszük. A minőséggel is vannak galibák, mivel a fotó masinák egész nap a szabadban, egy hideg kocsi még hidegebb csomagtartójában lakoztak, és bejövén a melegre, elhomályosult a tekintetük (már amelyik pár kép erejéig hajlandó volt dolgozni):