NEMZETKÖZI AMBASSADOR CLUB (IAC)
ALAPSZABÁLY

 Szerkezet:

 1. Alapvető rendelkezések
 2. Tagság
 3. Szervezet
 4. Pénzügyek
 5. Döntőbíróság
 6. Záró rendelkezések

 1. Alapvető rendelkezések

 1.§

 1. Az AMBASSADOR CLUB név alatt politikailag és vallásilag független egyesülések szerepelnek, melyek tagjai Hölgyek és Urak.
 2. Az Ambassadorok egy humanitárius értéktársadalom nagykövetei. Áthidalnak határokat, megélik a barátságokat, támogatják a kölcsönös elfogadást és ez által hozzájárulnak a népek közti egyetértés kialakításához.
 3. Ambassador Clubok különböző országokban léteznek, ezáltal nemzetközi jelentéssel bírnak.

2. §

 1. Az Ambassador Club a Nemzetközi Ambassador Klubra (Internationaler Ambassador Club – IAC), Nemzeti Ambassador Klubokra (Nationaler Ambassador Club – NAC) és Regionális Ambassador Klubokra (Regionaler Ambassador Club – RAC) tagolódik. A Nemzetközi Ambassador Klub határoz a normákról, melyek minden Ambassador Klub számára kötelező erővel bírnak. Az összes fentebb említett Klub(ok) saját alapszabállyal rendelkezik(nek).
 2. A klubok alapszabályai ezen alapszabállyal összhangban tartalmazzák az alapvető rendelkezéseket (1. §), tagságot, szervezetet és a pénzügyekről szóló rendelkezéseket, valamint szó szerinti átvételben a jelen alapszabályzat 3. § rendelkezéseit.
 3. A munkanyelv: német, francia és angol.
 4. A Klub külső ismertetőjele arany hosszúsági és szélességi körökkel ábrázolt sötétkék glóbuszban arany nyomtatott A betű (lásd a mellékletben)
 5. A Nemzetközi Ambassador Klub a svájci polgári törvénykönyv előírásainak megfelelő egyesület. Jogi székhelye Bern (Svájc), ezért az ügyvitel helye (titkárság) Svájcba van telepítve.
 6. Az alapszabályok értelmezésénél a német szöveg a mérvadó.

3. §

 1. Az Ambassadorok ügyelnek az emberi méltóságra és szabadságra, türelmet gyakorolnak és készek arra, hogy a közösségért közös felelősséget vállaljanak.
 2. Az Ambassadorok határokon átnyúló barátságokat ápolnak, egymást kölcsönösen támogatják a lehetőségeik adta kereteken belül – közhasznú, kulturális és gazdasági területen.
 3. Az Ambassadorok baráti találkozókon, nyílt beszélgetéseken és közös élmények útján – a Clubon túl – segítik elő az emberek közti megértést helyi, nemzeti és nemzetközi szinten, valamint bevonják a rokonaikat a klubéletbe.
 4. Az emberségesség valamint a segítőkészség vezérfonala kötelezi az Ambassador Clubokat és azok tagjait az aktív szociális/kulturális szerepvállalásra.
 1. 1.Tagság

4.§

 1. A Nemzetközi Ambassador Klub tagjai a
 • Nemzeti Ambassador Klubok (NAC)
 • Regionális Ambassador Klubok (RAC), feltéve, azok nem tagjai egy NAC-nak; felvételük a küldöttgyűlés döntése alapján történik
 • Magánszemélyek, akik számára az újabb tagság létesítése egy Regionális Klubba elutasításra kerül vagy ellehetetlenül; felvételük az igazgató-bizottság döntése alapján történik
 1. A Nemzeti Ambassador Klubok tagjai a Regionális Klubok. Egy Nemzeti Ambassador Klub alapításának előfeltétele, hogy az államterületen belül legalább három Regionális Ambassador Club létezzen.
 2. A Regionális Klubok főszabályként a saját államterületükön működő Nemzeti Ambassador Klubnak a tagjai. Ameddig még nem létezik Nemzeti Klub, úgy a Regionális Klubok egy szomszédos Nemzeti Klubhoz csatlakozhatnak. Ellenkező esetben a Nemzetközi Ambassador Klubhoz tartoznak.
 3. Az IAC-ba, valamint egy NAC-ba történő felvétel az alapszabály előterjesztésével kérelmezhető és azok engedélyezésétől függ.

5.§

 1. Az Ambassadorok különböző életkorúak. Különböző szakmákból származnak és különböző nemzetiséggel is rendelkezhetnek. A Regionális Ambassador Klubba történő tagsági felvételi eljárásokat a Klub Alapszabályában kell lefektetni.
 2. A tagsági jogviszony megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárásával. A tagi jogviszony megszűnésével nem lehet az egyesület vagyonára igény tartani.
 3. A kilépés írásbeli nyilatkozattal bármikor megtörténhet. A folyó évre vonatkozó pénzügyi kötelezettségek fennmaradnak.
 4. A klubból kizárásra kerül az elnökség által tett javaslat alapján a taggyűlés által az a tag, amely becstelen viselkedést tanúsít, vagy a klub célkitűzéseivel szembe megy. Ugyanígy kizárható az a tag is, aki Klubbal szemben fennálló pénzügyi kötelezettségeit nem teljesíti, vagy ha adott naptári éven belül a Klub rendezvényeinek a legalább a felén nem vesz részt. A kizáráshoz a taggyűlés kétharmados többsége szükséges. A kizárás jogerőssé válik, amennyiben a kizárt tag a döntés nyilvánosságra hozatalát követő 14 napon belül az elnökhöz intézett írásbeli kérelmével nem kérelmezi a kizárás döntőbíróság általi felülvizsgálatát. A kérelemnek halasztó hatállyal bír.

  A kizárt tag egyetlen más Regionális Ambassador Klub által sem kerülhet felvételre.

 1. Amennyiben a tag megváltoztatja lakóhelyét, úgy továbbra is azonos jogokkal és kötelezettségekkel tagja maradhat az addigi regionális klubjának. A hozzá legközelebb eső Regionális Klub kérelemre tagsági felvételi eljárás keretében vegye fel a tagjai közé. Ezen tagok a NAC és az IAC részére fizetendő éves hozzájárulása csak egyszeresen fizetendő.
 2. A Regionális Klubok összes tagja és a klubok adatai a Nemzetközi Klub tagnyilvántartásában szerepelnek.

3. Szervezet

6. §

A Nemzetközi Ambassador Klub szervei a

 • Küldöttgyűlés (KGY)
 • Vezetőség

Küldöttgyűlés

7. §

 1. A küldöttgyűlés a Nemzetközi Ambassador Klub legfelsőbb szerve. A gyűlés levezetője a Nemzetközi Ambassador Klub elnöke.

A küldöttgyűlést évente össze kell hívni; kivételes esetben az eljárás a távollétében is lefolytatható, amennyiben valamennyi szavazati jogosultsággal rendelkező beleegyezik az írásbeli kommunikációba, írásban elfogadják az éves beszámolót, az éves számadást és az előirányzatokat és további napirendi pontokról nem kell döntést hozni. Az ilyen küldöttgyűlési döntést is jegyzőkönyvbe kell foglalni.

 1. A Nemzeti Klubok mindegyike küldötteket delegál. Mindegyik Nemzeti Ambassador Klub egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jogot általános esetben a Nemzeti Klub elnöke gyakorolja. A vezetőség javaslatára a küldöttgyűlés kizárhatja azt a Nemzeti Klubot a szavazásból, amely az elmúlt üzleti évben nem tett eleget az IAC-bal szemben fennálló kötelezettségeinek. A Nemzeti Klub nevében, annak írásbeli meghatalmazása alapján egy másik Nemzeti Klub is eljárhat. Egy klub azonban csak egy további klubot képviselhet.
 2. A vezetőség tagjai a gyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt, küldöttekké nem nevezhetők ki.
 3. A küldöttgyűlésre szóló meghívót az előrelátható napirendi pontokkal együtt hat héttel a gyűlés időpontját megelőzően kell a Nemzeti Klubok részére megküldeni.
 4. Javaslatokat a Nemzetközi Klub elnöke, a vezetőség és a Nemzeti Ambassador Klubok tehetnek. A javaslatokat legalább négy héttel a küldöttgyűlés időpontja előtt a főtitkárhoz kell benyújtania A javaslatokat a napirendi pontok közé fel kell venni. Ezeket két héttel az időpont előtt ismertetni kell a küldöttekkel.
 5. Minden szabályszerűen összehívott küldöttgyűlés döntésképes.

8. §

 1. A küldöttgyűlés jogai és feladatai:
 • az éves beszámoló átvétele,
 • az éves számadás engedélyezése
 • a vezetőségrészére a bizalom megadása / a felmentvény megadása
 • döntéshozatal az előirányzatokról,
 • az éves hozzájárulási összeg megállapítása,
 • az elnök megválasztása,
 • az elnök javaslatára az alelnök megválasztása,
 • a főtitkár megválasztása,
 • a gazdasági vezető/számvevő megválasztása,
 • a vezetőség további tagjainak megválasztása,
 • kettő könyvvizsgáló és egy helyettes megválasztása, akik nem tagjai a vezetőségnek,
 • a vezetőség tagjainak pozíciójukból való visszahívása,
 • a soron következő küldöttgyűlés időpontjának és helyszínének meghatározása,
 • alapszabály-módosítások.
 1. Kizárólag olyan ügyről születhet döntés, amelyet tartalmaz a napirend.
 2. Minden szavazás nyílt, feltéve, hogy legalább két szavazati joggal bíró küldött nem kéri az írásbeli szavazást.
 3. A döntések főszabályként egyszerű többséggel születnek. A szavazatok egyenlősége esetén a javaslat elutasítottnak minősül.
  Kétharmados többséggel kell dönteni

  • Az alapszabály módosításáról,
  • egy tag IAC-ból történő kizárásáról,
  • a vezetőség tagjának pozíciójukból való visszahívásáról,
  • a Nemzetközi Ambassador Klub feloszlatásáról.

Rendkívüli küldöttgyűlés

9. §

 1. Az évesen kívül akkor kell küldöttgyűlést összehívni, ha az a Nemzetközi Klub elnöke vagy a vezetőség tagjainak többsége vagy legalább kettő Nemzeti Klub azt megalapozottan kérelmezi. Az indoklást és az ügyek körét, melyekről döntés hozandó, írásban kell benyújtani.
 2. A rendkívüli küldöttgyűlést négy hetes határidőtűzéssel kell megtartani, miután a kérvény az elnökhöz megérkezett. A meghívót a napirenddel együtt két héttel az időpont előtt a gyűlés tagjai számára közhírré kell tenni. Egyéb kérdésekben a 7. és 8. § rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

A vezetőség

10. §

 1. A vezetőség irányítja az Ambassador Klubot és gondoskodik a Nemzeti Ambassador Klubokról. Az elnök, az alelnök, a főtitkár és a számvevő ténykedését kivéve a vezetőség saját magát alakítja, az ügyrendjét maga határozza meg, melyet a Nemzeti Klubokkal ismertetni kell.
 2. A vezetőség az elnökből, alelnökből, főtitkárból, számvevőből és további tagokból, melyek közül az egyik a főtitkár helyettese, áll. Összesen hatnál több további tagnál több nem engedélyezett.
 3. A Nemzeti Ambassador Klubok javaslatot tehetnek a vezetőség tagjainak választására. A vezetőség tagjai ne legyenek valamely Nemzeti Klub elnökségének tagjai.
 4. A vezetőség tagjainak megbízatása három évre szól. A választások időpontját, illetve a hivatalban töltött időt úgy kell meghatározni, hogy a főtitkár és a számvevő az elnökkel szemben egy éves csúszásban legyenek.
 5. Az ugyanabba a pozícióba történő újraválasztás az adott Nemzeti Klubbal történő megbeszélést követően lehetséges. A vezetőség tagjainak hivatali ideje a választási eredmény elfogadásával kezdődik.
 6. Amennyiben a vezetőség valamely tagja a hivatali idejét nem tölti ki, úgy a soron következő küldöttgyűlés a fennmaradó hivatali időre egy új tagot választ. Javaslatot az új tagra az a Nemzeti Klub tehet, amelynek a kiváló tag a tagja.

11. §

 1. A vezetőség az Ambassador Klub irányításért felelős tanácskozó és döntéshozó szerv. A vezetőség legfőbb feladata az 1. és 3. § szerinti klubeszme továbbfejlesztése. Döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 2. A vezetőség különleges feladatokat különmegbízottra vagy bizottságokra is delegálhat.
 3. A vezetőség tagjai és az általuk megbízottak feladataikat díjazás nélkül látják el. Az elnök, a főtitkár és a számvevő költségtérítésben részesül. A vezetőség összes tagja és megbízottjai jogosultak a kiadásaik megtérítését igényelni.
 4. A Nemzetközi Ambassador Klub képviseletét az elnök vagy az alelnök a főtitkárral vagy a számvevővel közösen látja el.
 5. A vezetőség elöljárója az elnök. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. Ő képviseli a Nemzetközi Klub alá besorolt Regionális Klubok érdekeit. A főtitkár viszi a vezetőség és a Nemzetközi Klub ügyeit. A számvevő kezeli a Nemzetközi Klub pénzügyeit, kiállatja a számlákat az éves hozzájárulásokról és a vezetőség részére előterjeszti az éves beszámolót és a költségtervezetet. A vezetőség további tagjai az elnöktől kapják a feladataikat.
 6. A vezetőség meghatározza az Ambassador Klubok interneten történő megjelenítésének szabályait, valamit a nyomtatványok grafikáját (vállalati azonosság).
 7. A nemzeti klubok, valamint az IAC többi tagja a Nemzetközi Klub részére évente július 1-jéig írásbeli beszámolót nyújtanak be az előző évi klubeseményekről.

A klubtitkárok felelősek a klub- és tagadatok folytonos aktualizálásáért.

4. Pénzügyek

12. §

 1. A Nemzetközi Ambassador Klub bevételei:

A tagi hozzájárulások

Egyéb bevételek

 1. A Nemzeti Klubok, a nemzetközi Ambassador Klubhoz tartozó egyéb Regionális Klubok, valamint a tagok köteleseket minden tag után évente hozzájárulást fizetni. A hozzájárulás fizetésénél a január 1-jén fennálló tagsági jogviszony a mérvadó. A hozzájárulás összege az egyes országoknál eltérő mértékű lehet.
 2. A Nemzetközi Ambassador Klub a könyveit Euro-ban vezeti.
 3. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

13. §

 1. A Nemzetközi Ambassador Klub kötelezettségeivel kizárólag a klubvagyon erejéig felel. A Nemzeti és Regionális Ambassador Klubok felelőssége, valamint a Regionális Klubok tagok személyes felelőssége teljesen kizárt.

5. Döntőbíróság

14. §

1.   Amennyiben a klubon belül olyan vita alakul ki, melyet békés úton nem lehet megoldani, úgy az ügyben döntőbíróság hoz döntést az adott nemzeti jog alapján.

 1. Egy három főből döntőbíróság hoz döntést, amelyet a következő esetekben kell létrehozni:
 • a Regionális Klubban a saját klubtagok közti viták esetén,
 • a Nemzeti Klubban különböző klubok tagjai közti vita esetén, valamint akkor, ha a vitában részt vevő félként valamely Regionális Klub elnöksége vagy maga a Regionális Klub van jelen,
 • a Nemzetközi Klubban, ha a vitában részt vevő félként a Nemzeti Klub elnöksége vagy maga a nemzeti Klub van jelen.

15. §

 1. A döntőbíróság az Ambassador Klub három tagjából áll.
 2. Amennyiben az egyik fél döntőbíróság létrehozását kezdeményezi, úgy ezt az egyik döntő bíró megnevezésével együtt a másik fél tudomására kell hozni. A másik félnek 30 nap áll rendelkezésre a másik döntő bíró megnevezésére. A két, felek által megjelölt döntőbíró megnevezik a harmadik, fő döntőbírót, aki jogi végzettséggel kell, hogy rendelkezzen.

Amennyiben valamely fél a bíró megnevezésénél késedelembe esik vagy a két bíró 30 napon belül nem tud a főbíró személyében megegyezni, úgy a érintett elnöknek kell megtenni a szükséges kinevezést.

 1. A döntőbíróság az eljárását maga határozza meg, azonban szem előtt tartva az egyszerűség és gyorsaság követelményének való megfelelést, valamint iratokat egymással történő megosztását. A tanácskozásaik titoktartási kötelezettség mellett zajlanak.
 2. A döntőbíróság döntései megmásíthatatlanok és kötelező erővel bírnak, ellenük fellebbezésnek helye nincs.

6. Záró rendelkezések

 1. Ezen Alapszabály a nemzetközi Ambassador Klub küldöttgyűlése által 2013. október 5-én, Como-ban (Olaszország) került elfogadásra. Ezzel együtt a korábbi szövegváltozatok hatályon kívül kerülnek.
 2. Az Alapszabály a Nemzeti és Regionális Klubok számára elsőbbséget élvez, amennyiben azok alapszabályai ezzel a szövegváltozattal ellentétesek.

 

Fordító (Übersetzer, Translator): Ángyánné dr. Farkas Rita és dr. Farkas Petra