AMBASSADOR CLUB PÉCS

ALAPSZABÁLY

(EGYSÉGES SZERKEZET)

 

A Baranya Megyei Bíróság Pk. 60.059/1993. számon tartja nyilván az Ambassador Club Pécs társadalmi szervezetet.

Az Ambassador Club Pécs tagsága – tekintettel a társadalmi- és gazdasági környezet változásaira, a Nemzetközi Ambassador Klub alapszabályára, a tagság igényeire, a Pécsi Törvényszék 14.Pk.60.059/1993/37., 39. és 42. számú Végzésében foglaltakra, a 2011. évi CLXXV. törvény előírásaira  – 2013. december 07-i  közgyűlésén úgy határozott, hogy korábbi alapszabályát módosítja.

1. Az Ambassador Club Pécs adatai, általános rendelkezések

1 .1. Az Ambassador Club Pécs neve:                 Ambassador Club Pécs

1.2. Az Ambassador Club Pécs rövidített neve:  RAC Pécs

1.3. Az Ambassador Club Pécs székhelye:          H-7621 Pécs, Király utca 5.

Az Ambassador Club Pécs weboldala (honlap):  https://www.ambassador-pecs.hu

Az Ambassador Club Pécs jelvénye:              Arany délkörökkel ábrázolt sötétkék glóbuszban arany nyomtatott nagy A betű

Az Ambassador Club Pécs pecsétje:                kör alakú, benne, köriratban „Ambassador Club Pécs”, közepén a jelvény ábrája

Az Ambassador Club Pécs jelmondata:               Barátság – Humanizmus – Segítőkészség – Tolerancia

1.4. Az Ambassador Club Pécs társadalmi szervezet, olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

Az Ambassador Club Pécs tagja a National Ambassador Club (NAC) és az International Ambassador Club (IAC) szervezeteinek.

1.5. Az Ambassador Club Pécs jogi személy.

1.6. Az Ambassador Club Pécs közhasznú szervezet, amely tevékenységet, a 2011. évi CLXXV. törvény alapján végzi.

1.7. Az Ambassador Club Pécs civil szervezet a célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet is végezhet, amely az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.

A szervezet a gazdálkodása során szerzett eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.

1.8. Az Ambassador Club Pécs politikai tevékenységet egyáltalán – sem közvetlenül, sem közvetetten –  nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

1.9. Az Ambassador Club Pécs nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, az Ambassador Club Pécs honlapján meghirdetett módon.

1.10 Az Ambassador Club Pécs befektetési tevékenységet nem végez, ezért befektetési szabályzatot sem készít.

1.11. Az Ambassador Club Pécs Magyarországon és más országokban is tevékenykedik, a magyar törvényeknek megfelelően, minden itt nem szabályozott kérdésekben ezek az irányadók.

2. Az Ambassador Club Pécs célja, feladata és tevékenysége

2.1.Célok

2.1.1. Alapvető célok:

Az Ambassadorok ügyelnek az emberi méltóságra és szabadságra, türelmet gyakorolnak és készek arra, hogy a közösségért közös felelősséget vállaljanak.

Az Ambassadorok határokon átnyúló barátságokat ápolnak, egymást kölcsönösen támogatják a lehetőségeik adta kereteken belül – közhasznú, kulturális és gazdasági területen.

Az Ambassadorok baráti találkozókon, nyílt beszélgetéseken és közös élmények útján – a Clubon túl –segítik elő az emberek közti megértést helyi, nemzeti és nemzetközi szinten, valamint bevonják a rokonaikat a klubéletbe.

Az emberségesség valamint a segítőkészség vezérfonala kötelezi az Ambassador Clubokat és azok tagjait az aktív szociális/kulturális szerepvállalásra.

Előítéletektől mentes találkozókon, nyílt beszélgetéseken, ismeret- és tapasztalatcsere és közös átélés útján segítik elő a megértést és barátságot, helyi-, nemzeti- és nemzetközi szinten.

Készen állnak és nyitottak arra, hogy szociális és kulturális területen elkötelezzék magukat, és tevőlegesen és aktívan lépjenek fel az emberiség békés és baráti együttélése érdekében.

Alapvetően jogosultak az összes Ambassador klub rendezvényein részt venni.

2.1.2. További célok:

– A környezeti nevelés segítése, a környezettudatos gondolkodás széleskörű elterjesztése

– Szellemi erők, belső értékek és az egyén tulajdonságainak kibontakoztatása és gazdagítása

– Az egyént állítani a tevékenység központjába

– „Az emberek alkotják a szabályokat, de ne a szabályok uralják az embert” elv érvényesítése

– A „Mindenki egyért, egy mindenkiért” elv érvényesítése

– Az ember és a természet értékeinek megismertetése és védelme

2.2. Feladatok:

– együttműködés, kapcsolattartás, közös programok szervezése a NAC és IAC szervezeteivel, hasonló tevékenységet végző, hasonló eszméket valló szervezetekkel, szerveződésekkel, csoportokkal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel

– kapcsolatok építése és fenntartása hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel

– a célokként megfogalmazottak anyagi forrásainak biztosítása és megvalósítása

– Ambassador Club Pécsi tagok számának folyamatos növelése

– kiadványok és oktatási segédanyagok készítése és terjesztése

– hazai és nemzetközi rendezvények szervezése

Az Ambassador Club Pécs feladatai közé tartozik minden olyan tevékenység, amely jelen Alapszabályban meghatározott célok elérését közvetlenül szolgálja.

2.3. Az Ambassador Club Pécs a közcélú tevékenysége érdekében az alábbi területeken fejti ki tevékenységét

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

kulturális tevékenység,

kulturális örökség megóvása,

természetvédelem

környezetvédelem

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

emberi és állampolgári jogok védelme,

a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

euroatlanti integráció elősegítése

3. Tagsági viszony keletkezése és megszűnése

3.1. Az Ambassador Club Pécs nyitott szervezet. Tagjai lehetnek magyar, külföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, akik belépési nyilatkozatukban kijelentik, hogy az Ambassador Club Pécs alapszabályát, a közgyűlési határozatokat elfogadják és vállalják a tagdíj fizetését, valamint tevékenységükkel az Ambassador Club Pécs céljait támogatják.

3.2. Nyilvántartott tagsági formák:

3.2.1. Rendes tag

3.2.1.1. Az Ambassador Club Pécs rendes tagja lehet magyar és külföldi természetes, cselekvőképes, nagykorú személy, aki az Ambassador Club Pécs alapszabályában foglaltakat elfogadja és az Ambassador Klub tevékenységében aktívan részt vesz.  A rendes tag részt vehet a közgyűléseken, választhat és választható az Ambassador Club Pécs szerveibe, bekapcsolódhat az Ambassador Club Pécs munkájába. A rendes tag automatikusan a NAC Magyarország és az IAC tagjává is válik.

3.2.1.2. A rendes tag felvételének eljárási szabálya:

a.) Az Ambassador Klub Pécs rendes tagja az a természetes személy lehet, akinek tagfelvételi eljárását egy rendes tag kezdeményezi (tagjelöltség), és az eljárást követően a közgyűlés a felvételéről dönt.

b.) A kezdeményező rendes tag megindokolja, hogy kit és miért szeretne az Ambassador Club Pécs rendes tagjainak sorában tudni. A közgyűlés egyszerű, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt, hogy a tagjelölést tudomásul veszi, vagy nem veszi tudomásul.

c.) A kezdeményező rendes tag gondoskodik arról, hogy a tagjelölt az Ambassador Club Pécs két következő, egymást követő hivatalos rendezvényén (és amennyiben mód van rá, nem hivatalos rendezvényeken is) megjelenjék, bemutatkozzék, megismerhetővé váljék.

d.) A rendes tag felvételéről a közgyűlés dönt nyílt szavazással, egyhangúlag hozott határozattal. A rendes tag tagsági jogviszonya a felvételéről szóló döntés napján keletkezik.

e.) Az a.) – d.) pontban foglalt eljárástól eltérően a tiszteletbeli tagból rendes taggá válás során az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

ea.) A tiszteletbeli tagnak rendes taggá válását a tiszteletbeli tagnak az elnökségnél és/vagy egy rendes tagnál kell kezdeményeznie

eb.) Az elnökség illetve a rendes tag gondoskodik arról, hogy a tagjelölt az Ambassador Club Pécs két következő, egymást követő hivatalos rendezvényén (és amennyiben mód van rá, nem hivatalos rendezvényeken is) megjelenjék, bemutatkozzék, megismerhetővé váljék.

ec.) A rendes tag felvételéről a közgyűlés dönt nyílt szavazással, egyhangúlag hozott határozattal. A rendes tag tagsági jogviszonya a felvételéről szóló döntés napján keletkezik.

 3.2.2 Tiszteletbeli tag

Az Ambassador Club Pécs tiszteletbeli tagja lehet az a magyar, vagy külföldi természetes személy, akit érdemei alapján – az Elnökség, vagy a tagság javaslatára – a közgyűlés erre méltónak tart, és ezt a felkérést az érintett személy elfogadja. A tiszteletbeli tagok tagdíj fizetésére nem kötelesek. A tiszteletbeli tagok nem válnak a NAC Magyarország és az IAC tagjaivá.

A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek döntéshozatalában részt vehet tanácskozási joggal, az egyesületi szervekben nem választhatnak.

 A tiszteletbeli tag tagsági viszonya a közgyűlés erről szóló egyhangú döntésének napján keletkezik.

3.2.3. Pártoló tag

Az Ambassador Club Pécs pártoló tagja lehet magyar és külföldi, természetes- vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akire vonatkozóan ezt a szervezet vezetője kéri, és ezzel az Ambassador Club Pécs közgyűlése egyszerű, nyílt szavazással, szótöbbséggel egyet ért. A pártoló tag a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt. Ambassador Club Pécs tisztségére nem választható, és nem rendelkezik választói joggal. Javaslatokat és indítványokat tehet, de szavazati jog nem illeti meg. A pártoló tagok nem válnak a NAC Magyarország és az IAC tagjaivá. A pártoló tag tagsági viszonya az általa vállalt támogatás összegének az Ambassador Club Pécs pénztárába történt befizetésének, vagy az Ambassador Club Pécs bankszámláján történt jóváírásának napján keletkezik.

3.3. A tagsági viszony megszűnik:

– a tag kilépésével,

– tag halálával, jogi személy jogutód nélküli megszűnésével,

– a tag törlésével, vagy kizárásával

– az Ambassador Club Pécs megszűnésével.

A kilépést írásban kell közölni az Ambassador Club Pécs elnökével, a megszűnés napja az a nap, amikor az írásban közölt kilépést az Ambassador Club Pécs elnöke részére benyújtásra kerül.

A közgyűlés nyílt egyhangú szavazással kizárhatja azt a tagot, aki

–  az alapszabályt, vagy az Ambassador Club Pécs határozatait rendszeresen és súlyosan megszegi, vagy

–  az Ambassador Club Pécs hírnevének ártó magatartást folytat, vagy

–  aki tagdíjfizetési kötelezettségének 12 hónapot meghaladóan nem tesz eleget, és a 12 hónap lejártát megelőzően nem kért, vagy nem kapott fizetési haladékot (3.4.3.pont)

A törlést/kizárást bármelyik rendes tag kezdeményezheti szóban vagy írásban az elnökség felé, melyet az elnökség köteles a közgyűlés elé terjeszteni a legközelebbi közgyűlésen.

Az elnökség mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a törlés/kizárási javaslat megtárgyalása érdekében rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezze-e.

Kizárás esetén a tagsági jogviszony az erről szóló közgyűlési határozat napján szűnik meg.

A törlő illetve kizáró határozattal szemben, annak írásbeli közlésétől számított 30 napon belül jogorvoslattal élhet a Baranya Megyei Bíróság felé törlése, illetve kizárása jogellenességének megállapítására.

 3.4. Tagdíjfizetési kötelezettségek

3.4.1.  Az éves tagdíjak mértékét a közgyűlés nyílt, egyszerű többségi szavazással a beszámoló elfogadását követően határozza meg.

A tiszteletbeli tag:  nincs tagdíjfizetési kötelezettsége, NAC Magyarország és IAC tagdíjfizetési kötelezettsége sincs.

Pártoló tag: tagdíja megegyezik a rendes tagok által fizetendő tagdíjjal és az önként vállalt tagdíjjal. A pártoló tag NAC Magyarország és IAC tagdíjat nem köteles fizetni.

3.4.2. A tagsági díj fizetésének módja

Rendes tagok az Ambassador Club Pécs Kincstárnokánál készpénz-befizetéssel, vagy utalással.

Új rendes tagok a tagfelvételt követő 15 napon belül az Ambassador Club Pécs Kincstárnokánál történő készpénz-befizetéssel, vagy utalással.

Pártoló tagok az Ambassador Club Pécs Kincstárnokánál készpénzbefizetéssel, illetve az Ambassador Club bankszámlájára átutalással.

A befizetésekről a Kincstárnok a hatályos számviteli előírásoknak megfelelő bizonylatot köteles kiállítani.

A tagdíjak nemzetközi tagdíj-részének forintban történő megfizetése esetén a kiegyenlítés napján érvényes, MNB árfolyamon kell elszámolni.

3.4.3. A tagsági díj megfizetésének határideje és kedvezményei:

3.4.3.1. A tagdíj fizetésére kötelezett tagok tagdíj-fizetési határideje egységesen a tárgyév március 31. napja.

3.4.3.2. A tagdíj fizetésére kötelezett tagok a tagdíjat tetszőleges részletben is kiegyenlíthetik, de törekedni kell arra, hogy legkésőbb a tárgyév utolsó napjáig a tagdíjat megfizessék.

A tagdíjfizetés tekintetében a tárgyévet követő év első napjától a megfizetés késedelemnek minősül.

A tagdíjfizetés késedelmére tekintettel az Ambassador Club Pécs késedelmi kamatot nem számít fel.

3.4.3.3. A Kincstárnok köteles minden év utolsó klubnapján tájékoztatni a tagokat arról, hogy az adott napig mely’ tagok nem fizettek tagdíjat, illetve tagdíj-részt, és erről ugyanezen a napon kelt levélben/email-ben az érintett tago(ka)t tájékoztatni.

3.4.3.4. A tag, illetve bármelyik másik rendes tag kezdeményezheti az elnökség felé a rendes tag vagy pártoló tag fizetési kötelezettségének halasztását.

a.) az elnökségnek kötelessége a kezdeményezést követő 10 naptári napon belül a kérelmet megtárgyalni

b.) az elnökség a kérelemről egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz

 c.) az elnökség a döntésről köteles a soron következő legközelebbi közgyűlésen beszámolni

4. A tagok jogai és kötelezettségei

4.1. A rendes tagok jogai:

– részt venni az Ambassador Club Pécs tevékenységében, rendezvényein,

– választhat és választható az Ambassador Club Pécs szerveibe,

– beadvánnyal, panasszal, javaslattal élni az elnöksége felé,

– igénybe venni a tagok részére biztosított kedvezményeket, juttatásokat,

– keresőképtelenség esetén tagdíjmérséklést kérni.

4.1.1. Az Ambassador Club Pécs minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja, képviseletnek e tekintetben helye nincs.

Tisztségviselőül bármelyik rendes tag megválasztható.

4.1.2. A pártoló tag az Ambassador Club Pécs-et anyagilag támogathatja. Tagdíj fizetésére a 3.4. pontban szabályozottak szerint köteles.

Szavazati joggal nem rendelkezik. Tisztségviselővé nem választható, az Ambassador Club Pécs rendezvényeit szabadon látogathatja. Jogosult az Ambassador Club Pécs elnökségétől tájékoztatást kérni az általa nyújtott támogatás felhasználásáról. Az Ambassador Club Pécs alapszabályában foglalt rendelkezéseket tiszteletben kell tartania.

4.1.3. A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik, de tanácskozási joggal részt vehet az egyesület szerveinek munkájában, tisztségviselővé nem választható, az Ambassador Club Pécs rendezvényeit szabadon látogathatja. Tagdíj fizetésére nem köteles. Az Ambassador Club Pécs alapszabályában foglalt rendelkezéseket tiszteletben kell tartania.

4.2. A tag köteles

– a legjobb szándéka szerint közreműködésével támogatni az Ambassador Club Pécs tevékenységét, céljainak megvalósulását,

– az alapszabályban foglaltaknak, valamint a közgyűlési és az elnökségi határozatoknak eleget tenni,

– az Ambassador Club Pécs érdekeit képviselni, érvényre juttatni,

– megfizetni a közgyűlés által meghatározott tagdíjat,

– választott megbízatásának legjobb tudása szerint eleget tenni.

5. Az Ambassador Club Pécs szervezete

– közgyűlés és az elnökség (4 fő; azaz 1 elnök, 1 alelnök, 1 titkár és 1 kincstárnok).

Az Ambassador Club Pécs vezető tisztségviselői az elnök, alelnök, titkár, és a kincstárnok.

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha az Ambassador Club Pécs működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60 napra válik hatályossá, kivéve, ha legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában illetve az egyes intézkedések megtételében köteles részt venni.

5.1. A közgyűlés

5.1.1.A közgyűlés az Ambassador Club Pécs legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll.

5.1.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

– az alapszabály megállapítása és módosítása,

– az évi költségvetés illetve az előző évről szóló beszámoló elfogadása,

– az éves közhasznúsági melléklet elfogadása,

– az elnökség éves beszámolójának elfogadása,

– az elnökség, az elnök, alelnök, titkár és kincstárnok megválasztása és visszahívása,

– a tagok felvétele,

– tagkizárás, tagtörlés, kivéve a tagdíjfizetési kötelezettség 12 hónapot meghaladó késedelem esetét

– a tagdíj megállapítása,

5.1.3. A közgyűlést az elnök hívja össze, illetve akadályoztatása esetén az elnökség bármelyik két másik tagja. A meghívót- a napirendi pontok közlésével – a tagokhoz postai, vagy elektronikus postai úton (email) a közgyűlés kitűzött időpontja előtt oly módon kell eljuttatni, hogy azt a közgyűlést megelőző 5. napon kézhez kapják.

Az elektronikus postai úton (email) történő kiküldés esetén a meghívót az Ambassador Club Pécs elektronikus levelezési rendszerében szereplő címre () kell feladni olyan módon, hogy az email beállításokban a kézbesítési és az olvasási visszaigazolást be kell állítani. Amennyiben bármelyik tagtól visszaérkezik legalább egy kézbesítési visszaigazolás, úgy a kiküldést sikeresnek kell tekinteni.

A kézbesítési visszaigazolást elektronikusan el kell tárolni (dokumentálás), és legalább egy évig meg kell őrizni.

5.1.4. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha a bíróság elrendeli, vagy ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja.

5.1.5. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, akkor a megismételt közgyűlést 15 napon belül össze kell hívni. A megismételt közgyűlés – amennyiben ennek lehetőségére a tagok figyelmét a meghívóban előzetesen felhívták – a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes azokban a kérdésekben, amelyek a határozatképtelenség miatt elhalasztott eredeti közgyűlés napirendjén szerepeltek.

5.1.6. A határozathozatalhoz a jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének kinyilvánított egyetértő szavazata szükséges (50 % +1 fő), kivéve azokat a kérdéseket, melyben az alapszabály egyhangú döntést, vagy minősített (kétharmadnál több) többséget ír elő.

5.1.7. A határozathozatal módja: nyílt szavazás, kivéve a vezető tisztségviselők (elnökség) megválasztása, amely titkos szavazással történik.

5.2. Az elnökség

5.2.1. Az elnökség az Ambassador Club Pécs operatív irányító, ügyintéző és képviseleti szerve.

5.2.2. A közgyűlés elnökséget választ titkos szavazással 1 (egy) évre szóló megbízással.

5.2.3. Az elnökségnek magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, amennyiben nem áll fenn az alapszabály 6. 6. pontjában megjelölt kizáró okok valamelyike.

5.2.4. Az elnökség feladatai:

– a két közgyűlés között irányítja az Ambassador Club Pécs ügyeit,

– gyakorolja a közgyűlés által átruházott hatásköröket,

– döntésre előkészíti a közgyűlési határozatokat,

– az elnökségen belüli munkamegosztást és a szükséges feltételeket,

– munkáltatói jogkört gyakorol az Ambassador Club Pécs esetleges alkalmazottai felett,

Az elnökség tagjai tiszteletdíjban és/vagy költségtérítésben nem részesülnek, feladataikat társadalmi munkában látják el.

5.2.5. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. Az elnökség tagjait a napirend közlésével az elnök hívja össze úgy, hogy az ülésnap előtt legalább 5 nappal az írásbeli értesítést kézhez kapják.

5.2.6. Az elnökség akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor az elnökség több mint fele jelen van.

Az elnökség döntéseit, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a szavazást; amennyiben az ismételt szavazáson is szavazategyenlőség van, akkor a szavazás tárgyát elvetettnek kell tekinteni, és a következő elnökségi ülésen kell újra tárgyalni.

5.2.7. Az elnökség az ügyrendjét maga állapítja meg.

6. A közgyűlés és az elnökség működésére vonatkozó eljárási szabályok

6.1. A közgyűlést vagy az elnökségi ülést az elnök, illetve bármely két elnökségi tag, írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 5 (öt) nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak, kivéve a megismételt közgyűlés azon esetét, amikor a közgyűlés meghívójában a megismételt közgyűlés időpontját előre közölve a tagok megkapják a figyelmeztetést a megismételt közgyűlés határozatképességének kivételes szabályaira.

6.2. A közgyűlés és az elnökség ülései nyilvánosak, de a napirendi pontok ismeretében a testület nyílt ülésen folytatott vitát követően hozott határozattal, a titokvédelem körét és jogcímét egyértelműen megjelölve dönthet zárt ülés elrendeléséről is.

Tagjelölés, tagfelvétel, tagkizárás kizárólag zárt ülésen történhet.

6.3. A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Ambassador Club Pécs célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Ambassador Club Pécs által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az Ambassador Club Pécs vezető szervének elnöke vagy tagja külön nyilatkozatban részletesen nyilatkozik a Ptk. 62. § (5) bekezdés és az Ectv. 39 § (1) és (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi szabályáról, melyet az Ambassador Club Pécs képviselője a Baranya Megyei Bíróság részére benyújt.

6.4. Az Ambassador Club Pécs köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni az Országos Bírósági Hivatal (OBH) közhiteles nyilvántartásában, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. Az Ambassador Club Pécs a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja, honlapján megjelenteti.

Az Ambassador Club Pécs közcélú tevékenysége nyilvános, az ezzel kapcsolatos adatok megismerését és iratbetekintést az Ambassador Club Pécs a székhelyén, minden hónap első szerdáján 19.30-kor kezdődő Club-rendezvényen bárkinek, korlátozás nélkül biztosítja, előzetes egyeztetést követően.

Az Ambassador Club Pécs éves beszámolójának jóváhagyása a tárgyévet követő év első hivatalos klubnapján (január jó első szerda), a közgyűlés általános határozatképességi és döntéshozatali szabályok szerint hozott döntése alapján történik.

Az Ambassador Club Pécs működésének, szolgáltatása igénybevételének módja nyilvánosságát az Ambassador Club Pécs internetes honlapján történő közzététellel biztosítja.

6.5. A közgyűlésről és az elnökségi ülésekről olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a közgyűlés vagy az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

A közgyűlés és az elnökség döntéseit a döntés időpontját követő nyolc munkanapon belül írásban közli az érintettekkel, valamint az Ambassador Club Pécs honlapján közzéteszi.

Az Ambassador Club Pécs éves közhasznúsági mellékletét az Ambassador Club Pécs honlapján közzéteszi.

Az Ambassador Club Pécs működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Ambassador Club Pécs székhelyén lehet betekinteni, az Ambassador Club Pécs titkárának engedélyével arról saját költségére a betekintő másolatot készíthet.

6.6. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet,

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c) aki

ca) magyar állampolgár, vagy

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

6.7. Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag.

A közgyűlést követően az elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, bejegyzést a jegyzőkönyv hitelesítő egyik tag hitelesíti.

Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

Az elnök köteles a közgyűlés az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat vagy kötelezettségeket állapítanak meg illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek a döntés meghozatalától számított 8 munkanapon belül, írásban ajánlott küldeményként feladva az érintetteknek is megküldeni vagy az érintettekkel a döntést tartalmazó írásos dokumentációkat aláíratni.

7. Az Ambassador Club Pécs képviselete és az aláírási jogok gyakorlása

7.1. Az Ambassador Club Pécs képviselője az elnök önállóan, illetve akadályoztatása esetén az alelnök és a titkár, vagy az alelnök és a kincstárnok együttesen.

7.2. Bankszámla felett az elnök vagy a kincstárnok önállóan, vagy az alelnök és a titkár együttesen rendelkezik.

8. Az Ambassador Club Pécs vagyona és gazdálkodása

8.1. Az Ambassador Club Pécs tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Ambassador Club Pécs tartozásaiért – a tagdíj megfizetésén túl – nem felelnek.

8.2. Az Ambassador Club Pécs vagyona elsősorban a tagok által befizetett tagdíjakból, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, pályázaton szerzett támogatásokból és/vagy az

Ambassador Club Pécs célrendszerébe tartozó más szervezetnek végzett szerződés szerinti tevékenység ellenértékéből képződik.

Az Ambassador Club Pécs működéséről üzleti könyvet kell vezetni, és azt az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az elnök az Ambassador Club Pécs gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

9. Az Ambassador Club Pécs megszűnése

Az Ambassador Club Pécs megszűnik, ha

a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),

b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,

c) a bíróság feloszlatja,

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

A b)-e) pontokban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A b) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontokban foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

10. Záró rendelkezések

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznúsági jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvények  rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Jelen alapszabályt az Ambassador Club Pécs közgyűlése 2013. december 07-én tartott közgyűlése elfogadta, és hatályba léptette.

A változások a következő pontokat érinti:

1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.11, 2.1.1, 2.3, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3.4, 4.1.2, 4.1.3, 5., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.7, 5.2.3, 5.2.6, 6.4, 6.5, 6.6, 8.2, 9., 10.

Új 3.4.3 pont került beillesztésre.

Az alapszabály többi részét a közgyűlés változatlanul hatályban tartja.

Pécs, 2013. december 07.

dr. Kondor Tamás s.k.

elnök